• WBOX Avantajlar?
  • >
  • Web Paketi Avantajlar?

WBOX'?n sundu?u avantajlar ile daha ?st?ns?n?z

WBOX'?n sundu?u avantajlar ile cebiniz rahat eder, fazla ?demezsiniz, neye ihtiyac?n?z varsa sadece ona para ?dersiniz. Google'da ??km?yorum derdi ya?amazs?n?z.
??te WBOX'?n sundu?u avantajlardan baz?lar?.

Hesapl?

Hesapl?,

daha az paraya daha ?ok ?zellik

WBOX, sundu?u avantajlara, kullan?m kolayl?klar?na g?re en hesapl? web paketidir. ?dedi?iniz fiyat haricinde size ekstra bir ?cret, supriz fiyat asla ??kmaz. Piyasa?da 5000$ - 6000$ civar?nda bir de?ere sahip olan web sitesi size senelik sadece 149$* gibi minimum bir ?crete mal olur.

*WBOX ba?lang?? paketi ?creti 149 $ olarak belirlenmi?tir ve hi? bir ?zellik k?s?tlamas? yoktur. Her ?ey dahildir. Bu paket ile beraber 1 adet e-posta hesab? ve 100 MB hosting alan? dahildir.

Pratik ve Kullan??l?

Pratik ve Kullan??l?,

daha kolay kullan?m

WBOX?? kullanmak ?ok kolayd?r. WBOX i?eriklerinizi kendiniz girmeniz i?in ihtiyac?n?z olan her ?eyi kendi b?nyesinde sunar. WBOX ile i?eriklerinizi kolayca gruplar alt?nda toplay?p kategoriler halinde sunabilirsiniz. ??eriklerinizi resimler, videolar ve dok?manlar ile zenginle?tirmeniz de ?ok kolay. WBOX??n ?zelliklerini tek t?klama ile a??p kapatabilirsiniz.

SEO - Arama Motoru Optimizasyonu

SEO - Arama Motoru Optimizasyonu,

google'da daha yukar?da yer al?n

WBOX size maksimum arama motoru optimizasyonu sunar. D?zg?n bir ?ekilde girilmi? olan i?eri?iniz ile Google ve di?er pop?ler arama motorlar?nda y?ksek reyting alman?z? sa?lar. ??eri?iniz ile ilgili kelimeler aratt?r?ld???nda rakiplerinizden ?stte ??kma ihtimaliniz ?ok y?ksektir.

WBOX??n kodlanmas? ve tasarlanmas? esnas?nda dikkat edilmi? olan en ?nemli ad?m Google uyumlulu?udur. Google i?in ?nemli olan alanlar?n ?ekillendirilmesi WBOX?a b?rak?l?p m??teri m?danesine kapat?lm??t?r. Google dizinlerine daha h?zl? eklenebilmeniz i?in her g?ncellemeden sonra XML site haritan?z da WBOX taraf?ndan tekrar olu?turulur. Dolay?s? ile WBOX, Google??n web sitenizde ziyaret etmesi gereken sayfalar? h?zl? bir bi?imde Google?a birdirmi? olur.

Zengin Sunum Olanaklar?

Zengin Sunum Olanaklar?,

i?eriklerinizi resimlerle,videolar ve d?k?manlar ile zenginle?tirin

WBOX ?r?nlerinizi, hizmetlerinizi, etkinliklerinizi, haberlerinizi ve di?er olas? i?eriklerinizi m??terilerinize ve di?er ilgili insanlara sunman?z i?in ortam sa?lar. Ziyaret?ilerinize ?r?nlerinizi, hizmetlerinizi ya da her hangi bir konu hakk?nda bilgi sunarken, WBOX ile i?eriklerinize ekledi?iniz videolar, resimler ile sunumunuz zenginle?ir. Sonu?ta ziyaret?ileriniz i?in i?eri?iniz daha etkin daha tatmin edici olur.

?cretsiz G?ncelleme

?cretsiz G?ncelleme,

yenilikler, g?ncellemeler hemen sitenize yans?t?l?r

WBOX ile g?ncellemeler ve yenilikler i?in ayr?ca ?cret ?demezsiniz. WBOX ekibi s?rekli yeni g?ncellemeler yaparak web sitenizi daha g??l?, daha fonksiyonel hale getirir. Yenilikleri takip eder ve yap?lmas? gerekenleri WBOX paketlerine ekler.

??erik Gruplama ve Kategorilendirme

??erik Gruplama ve Kategorilendirme,

i?eri?inizi kolayca organize edin

WBOX, ?zellikle zengin i?eri?i olanlar i?in i?erik kar???kl???n? ?nlemek amac?yla g??l? bir gruplama ve kategorilendirme ?zelli?i sunar. Bu ?zellik sayesinde i?eriklerinizi ?nce gruplar ve gruplar?n alt?nda ise kategorilendirebilirsiniz. Sonu? olarak ziyaret?ilerinizin ihtiyac? olan i?eri?e daha kolay eri?mesini sa?lam?? olursunuz.

Etkileyici G?rsel Tasar?m

Etkileyici G?rsel Tasar?m,

de?i?ik renk se?enekleri ile daha ?zg?r olun

WBOX, i?eriklerinize en uygun tasar?m? zengin renk se?enekleri ile birlikte sunar. Site tasar?m?n? ve renk se?imini kurumsal kimli?inize uygun veya i?eriklerinizle uyumlu ?ekilde kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ?zellikler sayesinde, web sitenizin tasar?m?n? ve renklerini an?nda de?i?tirebilirsiniz.

Teknik Destek

Teknik Destek,

tak?ld???n?zda hemen sorun, cevaplayal?m

WBOX ile web sitenize sahip olduktan sonra sizi asla yaln?z b?rakmay?z. WBOX?? nereden sat?n al?rsan?z al?n, mesai saatleri i?erisinde telefonla merkez ofisimizden teknik destek alabilirsiniz. Dilerseniz destek@wbox.web.tr adresine e-posta g?nderip yaz?l? olarak da teknik destek talebiniz bildirebilirsiniz.

Bunlar?n haricinde www.wbox.web.tr adresindeki, destek sayfam?zdaki videolar? izleyip, kategori ve gruplar?n nas?l olu?turuldu?unu, i?eriklerin nas?l girildi?ini ve di?er site ayarlar?n?n nas?l yap?ld???n? uygulamal? olarak g?rebilirsiniz.

Yine de bire bir e?itim almak isterseniz, buyrun ofisimize. WBOX ile ilgili t?m sorular?n?za cevap verelim, sorunlar?n?z? ??zelim, bilgilendirelim. Bu hizmetimiz de tamamen ?cretsizdir.

Hosting ve E-Mail Hizmeti

Hosting ve E-Mail Hizmeti,

d???nmeyin bunlar?n hepsini sizin i?in hallediyoruz

WBOX?a sahip olduktan sonra hosting (web sitenizin sunucular?m?zda bar?nd?r?lmas?) ve e-mail hizmetiniz de taraf?m?zdan verilir. Se?ti?iniz paket dahilindeki e-mailleriniz ve hosting hizmetiniz taraf?m?zdan a??l?r ve hemen e-mail adresinizi ve web sitenizi kullanmaya ba?layabilirsiniz.

?oklu Dil Deste?i

?oklu Dil Deste?i,

web siteniz her dili konu?sun

WBOX??n en avantajl? y?nlerinden biri de ?oklu dil deste?ine izin vermesidir. WBOX ile web siteniz ister tek dil konu?sun, isterse 10 dil konu?sun. T?rk?e ve ?ngilizce dil se?ene?i ?cretsiz gelmektedir. Bunlar?n haricinde WBOX ile a?a??daki lisan se?eneklerinden birine sahip olmak i?in sadece minumum ?cret ?dersiniz.

- T?rk?e (?cretsiz)
- ?ngilizce (?cretsiz)
- Almanca
- Arap?a
- ?ince
- Hollandaca
- ?spanyolca
- ?talyanca
- Japonca
- Frans?zca
- Portekizce
- Ru??a
- Romence

Cross-Browser Uyumlulu?u

Cross-Browser Uyumlulu?u,

her ortamda web siteniz sorunsuz ?al??s?n

WBOX, %100 cross-browser uyumludur. Bu sayede, sadece Internet Explorer?da de?il, di?er internet g?z at?c?lar?nda da sorunsuz bir ?ekilde web sitenizi gezebilirsiniz. ?ster cep telefonunuz ile gezin, isterseniz de diz ?st? bilgisayar?n?zla gezin, hi? bir sorun ya?amazs?n?z. WBOX, pop?ler t?m web browserlar ile uyumludur.

15 G?n Para ?ade Garantisi,

memnun de?ilseniz paran?z? iade ediyoruz

?r?n?m?zden memnun kalmad?n?z veya herhangi bir sebepten dolay? geri iade etmek zorundas?n?z. ?r?n?m?z? sat?n ald?ktan sonra 15 g?n i?erisinde iade talebinde bulunman?z halinde t?m ?dedi?iniz ?cret* sebepsiz - sualsiz taraf?n?za geri iade edilir.

* M??teri alan ad? tescil talebinde bulundu ise alan ad? m??teriye ait olaca??ndan, alan ad? i?in yap?lan masraf m??teri alaca??ndan d???l?r.